Column burgemeester

Iedere drie weken vertelt burgemeester Jeannette Zwijnenburg op deze plek over een actueel onderwerp.

Burgemeester, op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen?

Ja, op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wordt het raadgevend referendum gehouden over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dat is een wet die gaat over de taken en bevoegdheden van de inlichtingendiensten. Iedereen die 18 jaar en ouder is en 5 februari in de gemeente Haaren woont, wordt uitgenodigd om te komen stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, dus ook inwoners uit de Europese Unie mogen meestemmen. Inwoners van buiten de unie mogen stemmen als ze langer dan vijf jaar onafgebroken in Nederland ingeschreven staan en de juiste verblijfsstatus hebben. Bij het referendum wordt iedereen met de Nederlandse nationaliteit die 18 jaar is of ouder en in Nederland woonde op 5 februari uitgenodigd. Al deze inwoners ontvangen een oproep van onze gemeente.

Dat worden memorabele verkiezingen voor Haaren?

Dat kun je wel zeggen ja. Het besluit tot splitsing van de gemeente is in 2017 gevallen en daarom is het de laatste keer dat de inwoners kunnen stemmen voor een nieuwe raad van de gemeente Haaren. Bij de eerstvolgende verkiezingen hierna is de gemeente Haaren opgedeeld en stemmen onze inwoners voor een raad in hun nieuwe gemeente. De laatste Haarense verkiezingen dus, voor onze medewerkers, de stembureauleden en niet te vergeten voor de Haarense kiezers!

Is het dan wel zinvol om nog te stemmen voor die paar jaren?

Jazeker is dat zinvol. En wel om een aantal redenen. Op de eerste plaats is het altijd verstandig om gebruik te maken van je democratisch recht om te stemmen. Wij Nederlanders zien het als iets vanzelfsprekends dat we kunnen kiezen voor wie we willen en dat we dat openlijk en uitgesproken kunnen doen. Er zijn echter in de wereld nog veel gebieden waar dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Waardeer dus die 'rijkdom'!

Op de tweede plaats gaat de nieuwe gemeenteraad zich in de komende jaren vast en zeker inzetten om de leefbaarheid in de dorpen te optimaliseren voordat ze worden overgedragen aan de nieuwe gemeenten. Het is dus belangrijk om te stemmen op die partij waarvan je denkt dat ze jou en jouw leefomgeving daarin als beste vertegenwoordigt. En last but not least zijn er uiteraard de komende jaren ook belangrijke onderhandelingen en besprekingen met de buurgemeenten over de splitsing van de gemeente.

Wel stemmen dus?

Natuurlijk. Ik roep iedere stemgerechtigde op om op 21 maart te komen stemmen. De stembureaus in de verschillende dorpen zijn open van 's morgens 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. En kom je in het gemeentehuis stemmen, dan kun je als je wilt ook andere zaken regelen. Onze balies zijn open van 08.00 uur tot 19.00 uur op 21 maart.

En 's avonds bent u van harte welkom in het gemeentehuis Vanaf 21.00 uur kunt u er terecht en in de loop van de avond presenteren we de uitslag van de verkiezing in de verschillende dorpen.

Zie ik u daar?

Meer berichten
Shopbox