Een voormalig agrarisch bedrijf in Esch waar nu een kinderdagverblijf is gevestigd.
Een voormalig agrarisch bedrijf in Esch waar nu een kinderdagverblijf is gevestigd. (Foto: )

Aanpak leegstand in buitengebied

Peter Corvers

Veel agrariërs in Haaren stoppen

Al jarenlang neemt het aantal agrarische bedrijven sterk af. Vanaf 2010 stopten circa 350 bedrijven op een totaal van 940. In Haaren hielden in die periode zo'n 75 bedrijven ermee op met als gevolg dat er meer bedrijfsgebouwen leeg staan. Haaren wil dit aanpakken omdat leegstand verloedering van het buitengebied in de hand werkt en criminaliteit bevordert.

Haaren - Evenals in veel andere gemeenten zoeken agrariërs in Haaren naar herbestemming van hun vrijkomende bebouwing. De gemeente Haaren heeft begin vorig jaar voorwaarden opgesteld waaraan een nieuwe bestemming moet voldoen. "We zijn eerst gesprekken gaan voeren met veel partijen in het veld", zegt projectleider Lydia Verduijn. "Ook met niet-agrarische bedrijven, andere lokale ondernemers en organisaties zoals de ZLTO, de toeristensector, Horeca Nederland, milieuverenigingen, waterschap. In totaal zo'n 180 en een enquête gehouden."

Die gesprekken hebben geleid tot richtlijnen. Verduijn noemt twee belangrijke voorwaarden: "Het initiatief moet een meerwaarde voor de omgeving hebben en er moet draagvlak zijn in de buurt." De initiatieven variëren van boeren die een zorgboerderij of hoveniersbedrijf beginnen tot een stalling voor caravans of een recreatief bedrijf. Overtollige bebouwing moeten boeren slopen. Uitgangspunt is dat voor elke vierkante meter agrarische bebouwing die wordt hergebruikt een meter wordt gesloopt. Gebeurt dat niet dan moeten die meters worden vergoed door storting in een sloopfonds. Boeren die stoppen krijgen een vergoeding uit dat fonds.

In 2000 waren er in Haaren 271 agrarische bedrijven, dat zullen er volgens prognoses straks nog hooguit 150 zijn. Veel bedrijven die (willen) stoppen hebben behoefte aan maatwerk, zegt Verduijn. "Veel zal afhangen van mogelijkheden die een locatie biedt." Een kernvraag is: past de nieuwe ontwikkeling in het karakter van het gebied. "Heeft de initiatiefnemer goed nagedacht over de nieuwe functie op die bepaalde plek. En worden bestaande agrarische bedrijven niet beperkt door het nieuwe initiatief. Zo mogen bijvoorbeeld nieuwe recreatiewoningen niet in de geurcirkel liggen van een bestaand boerenbedrijf." Sommige initiatieven zijn makkelijk in te passen, laat Verduijn weten. "Een stalling voor caravans levert nauwelijks problemen op voor de omgeving maar voor vakantiewoningen kan dat anders zijn." Initiatiefnemers willen geen lange procedures en snel aan de slag, Het gaat soms om een tijdelijke activiteit: starters die eerst willen opstarten of mensen die een periode tot hun pensioen willen overbruggen. Dat kan met tijdelijke vergunningen die weinig tijd vergen." Op 20 september besloot de raad dat het bestemmingsplan voor het buitengebied wordt herzien. "Belangrijkste doel is het plan flexibeler te maken zodat we sneller kunnen inspelen op initiatieven, zoals hergebruik van agrarische gebouwen. Nu vergt zo'n procedure nog veel tijd. Dat kan straks sneller."

Meer berichten