Foto:

Toetsing bezwaren burgers moet beter

Peter Corvers

Bezwaarschriftencommissie Haaren

Het gemeentebestuur van Haaren neemt maatregelen om de behandeling van bezwaarschriften van burgers te verbeteren na kritiek van de bezwarencommissie. Dit zegde wethouder Harry van Hal donderdag 22 november de gemeenteraad toe.

HAAREN - Uit het jaarverslag 2016-2017 van de gemeentelijke commissie voor de bezwaarschriften blijkt dat in Haaren naar verhouding veel bezwaren van burgers gegrond worden verklaard na advies van de commissie. In die commissie zitten onafhankelijke deskundigen die na een hoorzitting B&W adviseert of het bezwaar gegrond is of niet. B&W is niet verplicht het commissieadvies over te nemen.

De commissie vraagt in haar jaarverslag aandacht voor de zorgvuldigheid van besluiten. Die zijn dan vaak niet in overeenstemming met de wet, onvolledig of niet voldoende gemotiveerd. Volgens de commissie kunnen deze gebreken "makkelijk voorkomen worden". In 2016 zijn van de 49 zaken 18 (deels) gegrond verklaard. In tien gevallen week het college af van het advies. In 2017 stelde B&W in tien van de 21 zaken de bezwaarmakende burger alsnog (deels) in het gelijk na advies van de commissie. Vier keer week B&W af van het advies. Volgens B&W heeft afwijken van het commissieadvies vooral te maken met een verschil van mening over uitleg van regels of jurisprudentie. Veel zaken gaan over handhaving zoals het slopen van een schuur of over omgevingsvergunningen. Ook blijkt uit het jaarverslag dat het aantal termijnoverschrijdingen in de afgelopen jaren onveranderd hoog is. In vergelijking met andere gemeenten moet Haaren in veel zaken terugkomen op het eerste besluit na een commissieadvies en de burger in het gelijk stellen. Opvallend vindt de commissie ook het hoge aantal zaken dat B&W niet-ontvankelijk verklaart. In die gevallen neemt het college bezwaren van burgers niet in behandeling, bijvoorbeeld omdat een bezwaarschrift niet aan de wettelijke eisen voldoet.

"Dit verdient geen schoonheidsprijs", zei Tiny Assink (Progressief 96) in de raad en sprak van een "falend beleid" van het vorig college. B&W komt met een plan met verbeterpunten, zei Van Hal. Hij wil onder meer bij binnenkomst van bezwaarschriften afspraken maken over de wijze van behandeling. In zaken die daarvoor geschikt zijn wil hij bezien of bemiddeling mogelijk is om zo juridische procedures te voorkomen. Ook zegde Van Hal toe de communicatie te verbeteren tussen commissie en ambtenaren. "Een persoon wordt verantwoordelijk voor de bewaking van dit traject." Ook afwijken van een advies ("in 2016 lag dit erg hoog") moet minder voorkomen. De commissie wordt hierover voortaan geïnformeerd. De gemeente wil termijnoverschrijdingen voorkomen door beter te letten of behandeling van bezwaarschriften moet worden opgeschort. Van Hal wees ook nog op het verloop onder ambtenaren vanwege de opsplitsing. Vooral ervaren ambtenaren vertrekken en worden vervangen door tijdelijke, vaak minder ervaren krachten.

Meer berichten