Foto:

Opsplitsing Haaren ligt op koers

Peter Corvers

Indienen zienswijzen t/m 14 februari

Het herindelingsontwerp voor opsplitsing van de gemeente Haaren geeft voor de inwoners nog nauwelijks aanleiding tot reacties. Zelfs de kleinste plooitjes zijn inmiddels gladgestreken. Geheide tegenstanders, die eerder op de trom sloegen, werden bij de informatieavonden op 16 en 17 januari in het Haarense gemeentehuis niet meer aangetroffen. Ook zij weten dat de kogel inmiddels door de kerk is.

Haaren - De lage opkomst bij deze avonden, achttien inwoners op woensdag en drie op donderdag die alleen vragen over de procedure stelden, is een duidelijk signaal. De gemeenteraden van Haaren, Vught, Oisterwijk, Boxtel en Tilburg namen in december een gelijkluidend besluit over het ontwerp, de wegwijzer naar herindeling die op 1 januari 2021 zijn beslag krijgt. Na deze goedkeuring kan ieder tot en met 14 februari zienswijzen indienen tegen de opsplitsing en kan die tijdens een hoorzitting op 9 april toelichten.

Dat betekent overigens niet dat er geen 'stevige' zienswijzen worden ingediend, maar die zullen aan het ontwerp niets meer veranderen. Zo is er nog een reactie te verwachten van de eigenaren van landgoed Beukenhorst waar de grens nu wordt getrokken tussen Boxtel en Vught, dwars tussen de villa's en landerijen van dit landgoed door. De eigenaren, de familie Van Rijckevorsel, willen dat hun gronden in zijn geheel naar Vught gaan en vinden dat de gemeente Haaren met twee maten meet. Zij verwijzen naar de grenskeuze bij de Oude Bosschebaan en camping Weideblik die als enige perceel aan de noordkant van deze weg om 'economische redenen' bij Tilburg wordt gevoegd.

"Na deze zienswijzeperiode is de procedure bij de gemeente afgerond", liet Goijaarts weten. Op 21 mei ligt er een reactienota op de ingediende zienswijzen en het herindelingsadvies. Dat advies stellen de vijf gemeenteraden op 3 juni (Tilburg) en 6 juni (andere gemeenten) vast. "Alle vijf gemeenten moeten dan een gelijkluidend besluit nemen", benadrukt Goijaarts. Daarna gaat het advies naar de provincie die een zienswijze schrijft en het ontwerp nog voor de zomer naar het ministerie stuurt.

Goijaarts liet weten dat in totaal 178 voorkeuren voor aanpassing van de begrenzing zijn ingediend. "De vraag is dan: wat doet dat met de logische grens die wij in het ontwerp trekken?" Zo is eigendom geen reden om grenzen aan te passen. "Eigendom is verhandelbaar." Vervolgens lichtte Goijaarts de nieuwe begrenzing toe waarbij de bestaande dorpsgrenzen het vertrekpunt zijn. Op een aantal plaatsen zijn de grenzen aangepast om onlogische situaties te voorkomen. Zo is bij de Gijzelsestraat de grens aangepast zodat het wegprofiel in één gemeente komt te liggen, in dit geval Tilburg. De nieuwe grens tussen Oisterwijk en Tilburg komt te liggen op de N65. Nu nog ligt een klein deel van het dorp Haaren ten noorden van de N65, waaronder natuurgebied De Leemkuilen. Om aan te sluiten bij de huidige grens tussen Oisterwijk en Tilburg, de N65, is het logischer daarbij aan te sluiten, aldus Goijaarts.

Meer berichten