De geurnormen voor melkveehouderijen in Haaren blijven ongewijzigd, voor intensieve bedrijven worden de normen aangescherpt.
De geurnormen voor melkveehouderijen in Haaren blijven ongewijzigd, voor intensieve bedrijven worden de normen aangescherpt. (Foto: )

Strengere normen voor veehouderijen

Peter Corvers

Aanscherping geurregels Haaren

Agrarische bedrijven in Haaren moeten aan strengere geurnormen voldoen. De Haarense gemeenteraad wil de regels aanscherpen. De ZLTO maakt namens de boeren bezwaar.

HAAREN - De gemeenteraad besloot al in 2017 dat de regels uit 2010 moeten worden geactualiseerd. Vooral in gebieden die vooral geschikt zijn voor andere functies dan de agrarische is 'een betere leefkwaliteit' nodig, vindt de raad. Maar de ZLTO vindt aanscherping niet nodig omdat er nauwelijks klachten zijn. Ook stoppen er veel bedrijven waardoor de situatie alleen maar verbetert, aldus de ZLTO. De gemeente erkent dit laatste maar weet niet welke bedrijven dit zijn. De gemeente weerspreekt de visie van de boerenorganisatie dat strengere regels ontwikkelingen bij bedrijven in de weg staan. De normen zijn niet dusdanig scherper dat dit tot een impasse leidt bij veehouderijen, stelt B&W. "In andere gemeenten gelden de nieuwe regels al langer gelden zonder dat dit tot problemen leidt."

Ook woningbouw in Biezenmortel wordt niet lastiger door strengere regels volgens het college, zoals de ZLTO stelt. "De norm in de kern zelf blijft namelijk gelijk." Volgens B&W zijn geurnormen niet de primaire reden voor bedrijven om al dan niet te ontwikkelen; individuele omstandigheden zoals opvolging en de financiële situatie spelen een belangrijke rol. Lagere normen zijn nodig voor een beter woon- en leefklimaat en mogelijkheden voor woningbouw, aldus B&W.

Op voorstel van de ZLTO schrapt B&W het voornemen om korte afstanden voor melkveehouderijen met meer dan 225 stuks melkrundvee verder te beperken. Van deze veehouderijen wordt geen geurhinder ervaren. Het college komt agrariërs wel tegemoet door meer ruimte te geven voor veehouderijen in de agrarische en boomteeltgebieden. Daar wordt de huidige normering, 14 eenheden/m3, gehandhaafd. Voor de overige gebieden gaat een voorgrondnorm van 10 en achtergrondnorm van 20 eenheden/m3 gelden. Deze regels schrijft ook de provincie voor.

Voor de woonkernen ziet B&W geen reden de norm te verlagen omdat daar geen problemen met geur zijn en veehouderijen rondom de kernen in de toekomst afbouwen. De GGD adviseert wel lagere waarden maar aan deze normen wordt in grote delen van de kernen al voldaan, aldus het college.

Vereniging De Noenes wil een strengere geurnorm zoals die ook geldt voor Villapark Eikendonk, Capucijnenstraat, Assisie en Landgoed Haarendael. B&W wijst er echter op dat de Noenes een recreatieve bestemming heeft en toekenning van dezelfde norm (6 eenheden/m3) bovendien een belemmering oplevert voor een agrarisch bedrijf zonder dat het woon- en leefklimaat zou verbeteren. Overigens gaat de geurnorm van de Noenes wel van 14 naar 10 eenheden/m3.

Haaren wil, ondanks de komende opsplitsing vanaf 2021, de regels nu aanpassen aan de huidige inzichten. De buurgemeenten kunnen de regels daarna weer gelijktrekken met hun verordening. De raad stelt op 25 april de geurregels vast.

Meer berichten