Logo meierij.nl

Extra raadsvergadering

  Column

Iedere drie weken vertelt burgemeester Jeannette Zwijnenburg op deze plek over een actueel onderwerp in onze gemeente.

Burgemeester, op 2 november was er een extra gemeenteraadsvergadering. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Op 2 november was er inderdaad een extra raadsvergadering. Die vergadering werd gepland op verzoek van Progressief '96. Het agendapunt voor deze bijeenkomst was een debat over de uitslag van de burgerpeiling van 4 oktober, waarbij de meerderheid van de stemmers koos voor opsplitsing van de gemeente Haaren en over de toekomst van de gemeente.

En hoe verliep die vergadering?
De vergadering verliep prima. Er is raadsbreed, dat wil zeggen door alle fracties van de raad, een motie ingediend. Daarin staat dat de uitslag van de burgerpeiling als uitgangspunt wordt genomen voor de besluitvorming van de raad over de toekomst van Haaren op 21 december. De motie vraagt het college om in hoofdlijnen aan de gemeenteraad een procesvoorstel aan te bieden. Dat voorstel moet gericht zijn op de meest reële datum voor opsplitsing, bij voorkeur 1 januari 2021 en uiterlijk 1 januari 2022. In het voorstel moet ook een initiatief worden opgenomen om een onafhankelijk procesadviseur aan te stellen. De motie werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen en werd ook omarmd door het College.

Ter verduidelijking, een motie is een uitspraak of verzoek van (een deel van) de gemeenteraad aan het College van B&W om iets te doen. Een motie wordt ingediend door een of meerdere partijen van de gemeenteraad en eerst ter instemming aan die raad voorgelegd.

Dit is een belangrijke stap?
Dit is een heel belangrijke stap, want de raad heeft unaniem gekozen voor een motie, die van groot belang is voor de toekomst van de gemeente Haaren. Ik ben er trots op dat alle partijen de stem van de inwoners nu serieus nemen.

Een stap voorwaarts?
Jazeker. Een stap gericht op de toekomst. Het proces hierheen verdient wellicht niet overal de schoonheidsprijs, maar het is nu de uitdaging om het verleden te laten rusten en de belangen van inwoners, personeel en investeringsplannen goed te borgen bij de uiteindelijke opsplitsing van de gemeente Haaren. Ik ben blij dat de blikken nu op de toekomst zijn gericht. Zelfs de inspreker bij de raadsvergadering, die in het verleden niet altijd even positief was, stelde nu ook voor om het verleden te begraven en ons gezamenlijk op de toekomst te richten.

En wat gaat er nu gebeuren?
In de motie, oftewel opdracht, van de raad aan het College vraagt de gemeenteraad de burgemeester en wethouders niet alleen om een procesvoorstel, maar ze vragen ook om voor 21 december met de omliggende gemeenten in gesprek te gaan over de huidige stand van zaken in Haaren en daarover verslag uit te brengen aan de raadsleden.

Een drukke, spannende tijd dus?
Ja dat klopt. Belangrijk is dat we nu gaan voor zorgvuldigheid en vooruitkijken!

Meer berichten
Shopbox